O projekcie

Dotacje dla kobiet

Dajemy dotację na założenie firmy! W ciągu 12 miesięcy działalności można dostać łącznie 42.600 zł!
Jeśli jesteś kobietą, szukasz pracy, masz więcej niż 30 lat, chcesz być swoim szefem, weź udział w projekcie. Wsparcie obejmuje:

 • szkolenia w wymiarze 24 godzin dla 120 Uczestniczek Projektu.
 • doradztwo w wymiarze 5 godzin na osobę dotyczące m.in. przygotowania biznesplanu i wniosku o przyznanie wsparcia finansowego/pomostowego oraz innych zagadnień związanych z potrzebami Uczestniczek.
 • dotację i wsparcie pomostowe dla 100 Uczestniczek.
  Jednorazowa, bezzwrotna dotacja inwestycyjna: do 24.000 zł
  Wsparcie pomostowe: 12 miesięcy x 1.550 zł


Dofinansowanie projektu z UE:
4 417 635,30 zł

Okres realizacji projektu: 01.12.2017 r. – 30.06.2019 r.

Adres biura: ul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów


Dla kogo:

Celem projektu jest promocja przedsiębiorczości i otwarcie własnej działalności gospodarczej przez 100 ze 120 kobiet:

 • w wieku powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat)
 • bezrobotnych oraz biernych zawodowo
 • zamieszkałych na obszarze powiatów: jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego

Kto nie może uczestniczyć w projekcie:

 • kobiety, które prowadziły działalność gospodarczą lub były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • kobiety, które po 1.01.2016 r. uzyskały dotację/ kredyt preferencyjny ze środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • kobiety, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą prowadzoną wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności, w przypadku gdy członek rodziny zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej nie później niż miesiąc przed dniem złożenia przez mnie Formularza rekrutacyjnego,
 • kobiety, które zamierzają prowadzić działalność gospodarczą jednocześnie o tym samym profilu co przedsiębiorstwo prowadzone przez członka rodziny i pod tym samym adresem, z wykorzystaniem pomieszczeń, w których jest prowadzona działalność.
 • Kobiety zarejestrowane w KRUS i posiadają gospodarstwo rolne pow. 2 ha
 • kobiety, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorach, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.

 

Projekt pt. ”Program wsparcia przedsiębiorczości wśród kobiet”
realizowany jest przez Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji oraz ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Skip to content